rozvojové školenia obchod

 Vyhlásenie výberového konania
„ROZVOJOVÉ ŠKOLENIA OBCHOD“
spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540

Dátum vyhlásenia výberového konania: 25.04.2017

PODMIENKY:
Prihláška do výberového konania bude zaradená do výberového konania, ak bude obsahovať:
a) má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
b) predmetom jeho podnikania je činnosti vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
c) má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
d) na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo proti ktorému nebolo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,
e) je vlastníkom produktu ( výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
f) má technické a materiálne vybavenie k splneniu zákazky,
g) je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia
Uvedené potvrdí zaslaním príslušných dokladov.


Rozsah požadovaných služieb:
Zabezpečenie dvoch školení zameraných na rozvoj teoretických a praktických schopností obchodných zástupcov spoločnosti HYZA a.s.. Rozsah jedného školenia bude min. 8 školiacich hodín:
1. Techniky zvládania námietok/vyjednávanie:
- Konkretizácia námietok
- Argumentácia pri zvládaní námietok, ktorá by na klienta zabrala
- Zvládanie námietok o cene
- Schopnosť nadväzovať vzťahy so zákazníkom – vytváranie sympatie
- Ako využiť námietky vo svoj prospech/na zvýšenie predaja
2. Psychológia predaja:
- Typológia zákazníkov
- Stratégia predaja a príprava na stretnutie pri oslovení nového zákazníka
- Problémoví zákazníci/situácie a ich úspešné zvládnutie
- Zavŕšenie obchodného rozhovoru zakončené predajom

Lehota na predloženie ponuky do: 05.05.2017

Forma predloženia ponuky:

Prihláška musí obsahovať splnenie podmienok výberového konania, návrh platobných podmienok, cenu riešenia a stručný rámec projektu.
Ponuky predložiť v papierovej podobe na sekretariát spoločnosti VKR.

Kritériá pre vyhodnotenie ponúk:
Cena 40% váha
Návrh riešenia 40% váha
Referencie 20% váhaPožiadavka:
Platba za dielo formou riadne vyplnenej a doručenej faktúry so splatnosťou 30dní.
V cenovej ponuke uviesť termín dodania.
Cenovú ponuku uviesť vrátane dopravy.

Ostatné
Zadávateľ si vyhradzuje právo z interných dôvodov zrušiť VK i právo odmietnuť prípadne všetky ponuky, pokiaľ by neboli z hľadiska zadávateľa vyhovujúce a predmet VK zaistiť iným spôsobom.
Uchádzačom nebudú hradené náklady spojené s vypracovaním ponuky a za odovzdané podklady nemôžu uchádzači uplatňovať voči zadávateľovi žiadne nároky.
Uchádzač sa musí pred odovzdaním ponuky informovať o povahe predmetu VK. Prípadné nejasnosti je nutné si vyjasniť pred podaním ponuky.
Nedostatočná informovanosť neoprávňuje uchádzača požadovať dodatočnú zmenu ponuky z hľadiska jeho obsahu alebo ceny
V prípade nezáujmu o účasť v tomto VK Vás prosíme aby ste nám túto skutočnosť oznámili.
VK bude viackolové. Počet kôl bude určených na základe úvodných ponúk.


Záujemca si všetky jemu nejasné body podmienok pred podaním svojej ponuky vyjasnil s oprávnenými zástupcami objednávateľa a všetky dodacie i technické podmienky boli do kalkulácie cien zahrnuté.

Doba platnosti ponuky: minimálne 12 mesiacov po predpokladanom termíne vyhlásenia výberového konania.

Zadávateľ si vyhradzuje právo upravovať rozsah požadovaných služieb.

Kontaktná osoba:

Ing. Ľubomíra Kukučková - finančná riaditeľka 0903450265 lubomira.kukuckova@hyza.sk
Mgr. Mária Pekárová – referent personálnej práce 0918609125 maria.pekarova@hyza.sk